AKTUALNOŚCI

---------------------------------

 RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

 OGŁOSZENIA

---------------------------------

 KONTAKT

---------------------------------

 ARCHIWUM

---------------------------------

A K T U A L N O Ś C I

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

FESTYN SPORTOWO REKREACYJNY ZŻWP W SIERADZU

24 maja z inicjatywy Zarządu Rejonowego i Zarządu Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie odbył się „Festyn Sportowo Rekreacyjny Służb Mundurowych i ich Sympatyków”. Głównymi organizatorami festynu byli: Prezes ZR ZŻWP w Sieradzu ppłk Janusz MARCINIAK, Prezes Koła ZŻWP ppłk Marian FRAJTAK oraz członkowie Koła kol. Krzysztof KALINOWSKI, Włodzimierz ROWIŃSKI – skarbnik Koła, Henryk BAKOWICZ – skarbnik Zarządu Rejonowego, Jan IGNASZAK, Andrzej MODRZEJEWSKI. Festyn zorganizowano przy wsparciu finansowym w ramach realizacji Zadania Publicznego Urzędu Miasta Sieradza. W festynie wzięli udział członkowie: Koła ZŻWP, Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności w Sieradzu z jego prezesem płk Markiem LEWANDOWSKIM, Stowarzyszenia Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia z prezesem ppłk Andrzejem DESPUTEM. Emeryci i renciści członkowie Kół Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji Koła nr. 1 z prezesem Zbigniewem SOŚNICKIM, Koła nr. 2 z prezesem Leonem KLIMCZAKIEM, Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej z prezesem Piotrem WILCZYŃSKIM. Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP reprezentował prezes Koła w Sieradzu Stanisław JEZIORSKI. Dużą pomoc w organizacji festynu Związek otrzymał ze strony kol. Ryszarda PERKI członka Rady Miejskiej w Sieradzu i prezesa Sieradzkiego Stowarzyszenia Sportowego „WSPÓLNOTA”, który jest także członkiem ZŻWP. Do udziału w festynie zaproszeni zostali również studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Starostą Zdzisławem CICHECKIM także członkiem naszego Koła. W czasie zabawy odwiedził uczestników festynu Prezydent Miasta Sieradza pan Paweł OSIEWAŁA, który złożył uczestnikom serdeczne życzenia oraz przedstawił projekt modernizacji ośrodka.  W trakcie imprezy uczestnicy mogli wziąć udział w wielu konkurencjach sportowych takich jak: rzut piłką lekarską na odległość, rzuty karne do bramki o zmniejszonych wymiarach, przeciąganiu liny, taniec z balonem i innych. Nie jest ważne kto wygrał kto przegrał, ważne że uczestnicy świetnie się bawili. Najaktywniejszym uczestnikom zabawy wręczone zostały medale okolicznościowe i nagrody rzeczowe. Zgłodniałym oferowano wojskową grochówkę i kiełbaski z grila lub ogniska.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ  ZWYCIĘSTWA

8 maja w 73 rocznicę zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami zabrakło w Sieradzu i chyba nie tylko w Sieradzu „odważnych?” aby uczcić tak ważną dla naszego narodu rocznicę zakończenia II Wojny Światowej. Tylko Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych wspólnie z Zarządem Rejonowym i Kołem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu zorganizowały skromną uroczystość aby upamiętnić tamto wydarzenie. W Kościele Garnizonowym spotkały się delegacje związków z Pocztami Sztandarowymi. ZKRP i BWP reprezentowały poczty: Zarządu Wojewódzkiego w Łodzi, Zarządu Okręgowego w Sieradzu i Prezes ZO Eugeniusz WIECZOREK, Zarządu Miejskiego w Sieradzu i Prezes Jan MIŁEK, Koła z Łasku i Wielunia. Zarząd Rejonowy i Koło ZŻWP reprezentował poczet w składzie: kol. Krzysztof KALINOWSKI, Andrzej MODRZEJEWSKI, Wacław JURANIEC oraz Prezesi ZR Janusz MARCINIAK, Koła Marian FRAJTAK. Na wstępie zgromadzeni odśpiewali „Hymn Polski”, Kapelan WP ks. kpt. Władysław WŁODARCZYK przedstawił skutki gospodarcze i socjalne dla społeczeństwa naszego kraju a Janusz MARCINIAK krótką historię walk żołnierzy polskich na frontach Europy i Świata przygotowaną przez Prezesa Eugeniusza WIECZORKA. Zasłużeni działacze i sympatycy ZKRP i BWP zostali odznaczeni medalami: „Kombatancki Krzyż Pamiątkowy Zwycięzcom” otrzymali: kapelan WP ks. kpt. Władysław WŁODARCZYK,  Wicestarosta sieradzki Marek KANICKI, wiceprezes Zarządu w Osjakowie Tadeusz GLINKOWSKI, członek koła w Łasku Alfons WITUSIK. „Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa” odznaczony został wiceprezes ZR i Prezes Koła ZŻWP w Sieradzu ppłk Marian FRAJTAK. Ks. kapelan wspólnie z zebranymi odmówił krótką modlitwę za wszystkich poległych w okresie wojny a następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy tablicach pamiątkowych na terenie kościoła oraz na cmentarzu wojennym w Sieradzu.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 MAJA

W 217 rocznicę uchwalenia „Konstytucji Majowej” w Sieradzu jak co roku odbyły się uroczystości poświęcone temu wydarzeniu. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta odprawiona z tej okazji w „Sieradzkiej Kolegiacie”. Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz orkiestry, Kompanii Honorowej 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich, urzędów i szkół. Na placu przy pomniku marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO odbyły się główne uroczystości. Po odegraniu „HYMNU PAŃSTWOWEGO” głos zabrał Starosta Sieradzki Mariusz BĄDZIOR przypominając historyczne znaczenie uchwalonej pierwszej w Europie i drugiej na Świecie Konstytucji tego rodzaju. „Apel Poległych” odczytał oficer 15 SBWD ppor. Jacek SUJKA, Kompania Honorowa oddała Salwę Honorową. W następnej kolejności delegacje złożyły u stóp pomnika wiązanki kwiatów. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Rejonowy i Koło w Sieradzu reprezentował w uroczystościach Poczet Sztandarowy ZR ZŻWP w  składzie kol. Krzysztof KALINOWSKI, Andrzej MODRZEJEWSKI, Wacław JURANIEC. Wiązankę kwiatów u stóp pomnika złożyła delegacja w składzie: Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Sieradzu ppłk Janusz MARCINIAK, wiceprezes ZR i Prezes Koła ZŻWP ppłk Marian FRAJTAK, członek Koła ppłk Tadeusz GAJDZIŃSKI. Na zakończenie uroczystości orkiestra OSP w Sieradzu odegrała wiązankę utworów patriotycznych.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA ZŻWP W SIERADZU

W dniu 5 kwietnia odbyło się kolejne zebranie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu. Otwarcia zebrania i powitania przybyłych na zebranie członków Koła dokonał Prezes Koła ppłk dypl. Marian FRAJTAK. Po zapoznaniu zebranych z porządkiem zebrania w szeregi członków Związku przyjęty został nowy członek ppłk Ireneusz WOLMAN, magister administracji, emeryt służby więziennej, autor wielu opracowań na temat miejscowości Chojne, w chwili obecnej przygotowuje opracowanie dotyczące Szkoły Podstawowej w tej miejscowości. Legitymację członka Związku wręczył Prezes Koła i Wiceprezes Zarządu Rejonowego ppłk Marian FRAJTAK. W dalszej części zebrania Prezes zapoznał zebranych z Petycją Zarządu Głównego do Prezydenta RP w sprawie „Ustawy degradacyjnej” wnioskującej o jej odrzucenie. W związku z okresem dokonywania rozliczeń podatkowych Prezes wspomniał również o możliwości i sposobie odliczenia 1% podatku na Związek. Mjr Zbigniew TUMIELEWICZ zapoznał zebranych z uchwałami Zarządu Głównego dotyczących zmian w Zarządzie tj. powołanie na stanowisko sekretarza generalnego ZG kol. Henryka BUDZYŃSKIEGO w związku ze śmiercią dotychczasowego sekretarza kol. Jana KACPRZAKA, wyróżnieniach szeregu członków Związku wpisem do „Księgi Honorowej Zasłużonych dla ZŻWP” oraz nadania tytułu „ Człowieka Roku 2017” dla płk Henryka BUDZYŃSKIEGO i pośmiertnie dla płk Jana KACPRZAKA.  Zarząd Główny podjął także uchwały w sprawie wprowadzenia  złotego, srebrnego i brązowego medalu „Zasłużony Działacz ZŻWP” i „Medalu okolicznościowego ZŻWP”. Następne zebranie odbędzie się 24 maja w OSiR w RUDZIE w ramach „Spotkania integracyjnego służb mundurowych” organizowanego przez Zarząd Rejonowy i Zarząd Koła ZŻWP w Sieradzu. O terminie spotkania i koszcie uczestnictwa członkowie Koła zostaną poinformowani obowiązującym w Kole systemem powiadamiania. Posiedzenie Zarządu Koła planowane jest w dniu 26 kwietnia. Na tym zebranie zakończono.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

MARCOWE ZEBRANIE KOŁA ZŻWP W SIERADZU

Marcowe zebranie Koła ZŻWP w Sieradzu podobnie jak w latach ubiegłych poświęcone było paniom, członkinią naszego Koła. Z okazji przypadającego 8 marca Dnia Kobiet Zarząd Koła postanowił w miarę swoich możliwości uczcić nasze panie. Zebranie odbyło się przy kawie i herbacie przygotowanych przez członków Zarządu. Oczywiście na stole nie zabrakło również słodyczy. Po złożeniu życzeń przez Prezesa Zarządu Rejonowego ppłk Janusza MARCINIAKA, panie obdarowane zostały skromnymi upominkami w postaci słodkich czekoladek. W dalszej części zebrania obecni mieli okazję wymienić się najnowszymi informacjami.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA ZŻWP W SIERADZU

1 lutego odbyło się pierwsze w tym roku zebranie sieradzkiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Głównym tematem zebrania było sprawozdanie z działalności Koła w roku 2017 oraz sprawozdanie finansowe. W roku 2017 odbyły się między innymi: Spotkanie Noworoczne członków i sympatyków ZŻWP, 9 lutego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła podczas, którego dokonano podsumowania działalności w minionej kadencji oraz wybrano nowe władze Koła. Uhonorowani zostali również członkowie, którzy ukończyli 80 lat życia pani Regina MICHALAK i Edward ZAWIEJA, medalami XXXV lecia ZŻWP odznaczeni zostali kol. Zygmunt SZWEJ i Józef SZYMCZAK.  W dniu 2 marca na zebraniu Koła z okazji Dnia Kobiet członkinie naszego związku otrzymały od władz Koła serdeczne życzenia i czekoladowe bombonierki, a w dniu 8 marca filateliści członkowie naszego Koła zorganizowali w Klubie 15 SBWD wystawę filatelistyczną pt. „Kobieta na znaczku pocztowym”, która była dostępna do zwiedzania do końca marca. Majowe zebranie Koła odbyło się w Muzeum Okręgowym w Sieradzu gdzie mieliśmy okazję zapoznać się z malarską twórczością wieluńskiego artysty Daniela PIELUCHY pt. „Obrazy przyrody z nad rzeki Warty”. A w trakcie zebrania uhonorowany został osiemdziesięcioletni członek Koła kol. Jan MIŁEK. 25 maja na terenie OSiR w Rudzie odbyło się spotkanie integracyjne członków organizacji kombatanckich służb mundurowych. W ramach spotkania uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wielu ciekawych konkursach oraz skosztować żołnierskiej grochówki czy kiełbaski z grila. W dniu 29 czerwca członkowie Koła zwiedzali zabytki Łodzi. 14 września członkowie kół ZŻWP, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji i Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej spotkali się na strzelnicy myśliwskiej w Okręglicy gdzie odbyły się zawody strzeleckie o „Puchar Prezydenta miasta Sieradza” W przeddzień 1 listopada delegacje Koła spotkały się na sieradzkich cmentarzach by na grobach naszych zmarłych kolegów zapalić znicze pamięci. W 2017 roku delegacje i Poczet Sztandarowy Związku brały udział w uroczystościach Świąt państwowych i wojskowych takich jak: 23 stycznia rocznica wyzwolenia Sieradza, 3 maja święto Uchwalenia Konstytucji, 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego, 1 września rocznica napaści Niemiec Hitlerowskich na Polskę, 11 listopada Święto Niepodległości, 19 października Święto 15 SBWD. Do najaktywniejszych członków naszego Koła zaliczyć należy kol. Włodzimierz ROWIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Zbigniew TUMIELEWICZ, Krzysztof KALINOWSKI, Andrzej MODRZEJEWSKI. Nie należy zapominać, że aktywną działalności Koła zawdzięczamy wieloletniemu Prezesowi Koła ppłk Marianowi FRAJTAK. Po odczytaniu sprawozdania zebranie jednogłośnie przyjęło sprawozdanie o przychodach i wydatkach a po wystąpieniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium Zarządowi.  W trakcie zebrania uhonorowano kolejnego 80-letniego członka kol. Tadeusza PRZEPIÓRKĘ. N zebraniu przyjęty został także „Plan Zasadniczych Zamierzeń na rok 2018” oraz „Preliminarz Finansowy na rok 2018”. Posiedzenie Zarządu Koła odbędzie się 22 lutego, a następne zebranie Koła w dniu 1 marca.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

WYZWOLENIE SIERADZA

23 stycznia minęła kolejna 73 rocznica wyzwolenia Sieradza. W tym dniu jak co roku na Cmentarzu Wojennym z okresu II Wojny Światowej spotkali się przedstawiciele organizacji kombatanckich z Prezesem Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Eugeniuszem WIECZORKIEM, który przypomniał tamte wydarzenia w krótkiej przemowie. Następnie delegacje poszczególnych Związków złożyły u stóp pomnika przy którym „Wartę Honorową” zaciągnęli przedstawiciele Sieradzkiego Bractwa Kurkowego wiązanki kwiatów. W imieniu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wiązankę złożyła delegacja w składzie: Prezes ZR ZŻWP w Sieradzu ppłk Janusz MARCINIAK, Prezes sieradzkiego Koła ZŻWP ppłk Marian FRAJTAK i Sekretarz Koła st. chor. szt. Andrzej MODRZEJEWSKI. Niestety niezrozumiałym jest fakt, że po raz pierwszy w tym roku w uroczystościach zabrakło władz Sieradza i przedstawicieli Wojska polskiego. Czyżby ich również dosięgła jak w przypadku nazwy ulicy „23 stycznia” modna w ostatnich latach ”DEKOMUNIZACJA”

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE NOWOROCZNE 2018

W dniu 18 stycznia odbyło się tegoroczne „Spotkanie Noworoczne” członków i sympatyków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu. Spotkanie odbyło się w „Hotelu Wróblewscy” w Sieradzu. W spotkaniu oprócz członków związku wzięli również udział zaproszeni goście w osobach: Prezes Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pani Stefania GĄSIOROWSKA, Prezes Sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności płk Marek LEWANDOWSKI, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia ppłk Andrzej DESPUT, Prezes Sieradzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji podinspektor Leonard KLIMCZAK. Na wstępie Prezesi Zarządu Rejonowego ppłk Janusz MARCINIAK i Koła ppłk Marian FRAJTAK złożyli zebranym życzenia noworoczne a następnie zebrani biesiadowali i bawili się przy wspaniałej muzyce.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Starszy  chorąży  Henryk  WOJCIECHOWSKI

St. chor. Henryk WOJCIECHOWSKI urodził się 6 stycznia 1936 roku w miejscowości Brudnia w powiecie Inowrocław. 28 września 1953 roku został powołany przez WKU Poznań 2 i skierowany jako podchorąży do Oficerskiej Szkoły Łączności Przewodowej w Sieradzu. W związku z przeprowadzoną w 1955 roku redukcją w szkolnictwie wojskowym wyraził gotowość do pozostania w zawodowej służbie wojskowej. Po przejściu do służby zawodowej służył kolejno na następujących stanowiskach: Lata 1955 – 1967 magazynier materiałów pędnych i smarów w 56 batalionie Radiolinii i 15 pułku radioliniowo-  kablowym w Sieradzu. W latach 1967 – 1968 pełnił obowiązki  podoficera materiałów pędnych i smarów w 15 PRLK,  po utworzeniu w 1968 roku 15 Brygady Radioliniowo Kablowej do roku 1976 pełnił dalej obowiązki podoficera mps. W 1976 został wyznaczony na stanowisko pomocnik szefa mps w 15 Sieradzkiej Brygadzie Radioliniowo Kablowej. Z tego stanowiska w dniu 3 grudnia 1991 roku po 38 latach służby  odszedł do cywila. W trakcie pełnienia służby za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych i właściwą gospodarkę materiałami pędnymi został odznaczony: „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”, „Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi”, „Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju”, „Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, „Medalem Zasłużony dla Śląskiego Okręgu Wojskowego”. Po zakończeniu służby wstąpił do „Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych” wcześniej /Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego/ .Przez wiele lat pełnił w Związku funkcję Skarbnika Zarządu Wojewódzkiego później Zarządu Rejonowego ZŻWP. Za aktywną pracę w Związku wyróżniony „Odznaką Honorową za Zasługi dla ZBŻZ i ORWP” oraz . „Medalami XXV-lecia i XXX-lecia ZŻWP”. 25 maja 2006 roku został przyjęty do „Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności”/ ŚZPŻŁ/ w Sieradzu do którego należał do momentu odejścia „Na Wieczną Służbę”. Od 2006 roku należał również do „Stowarzyszenia Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia”/SP15SBWD/.

Zmarł 2 stycznia 2018 roku. Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Sieradzu w dniu 11 stycznia 2018 roku. W ostatniej drodze towarzyszyli mu oprócz rodziny, asysta wojskowa 15 SBWD,  koledzy ze ZŻWP wraz z Pocztem Sztandarowym Związku, ŚZPŻŁ, SP15 SBWD, towarzysze służby wojskowej, znajomi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zarząd Główny

 

© AD